Sunday, July 19, 2015

From Tirana, Albania to Provo, Utah--Final Mission EmailFamily and Friends,

I write from beautiful Provo, Utah. It is with mixed emotions that I write this. I have returned home and been released from my call as a full-time missionary for the Lord Jesus Christ. Though I am sad to have left Albania and Kosovo, I am happy to return to my mother and motherland. I received a warm and heartfelt welcome at the airport by my parents, sister,my cousin and her husband. 

Since being released I have given my mission reports in front of my ward and stake high council. I have given accounts to family and friends and I can't help but feel that it took place during a different life. I know though that it happened. I know that there are people that I loved across the sea; people for whom I worked, for whom I laughed, for whom I cried. I know that the Lord God called me to serve those people. 

I have considered posting a list of the people whom I taught but decided rather to bear my testimony to them in their language.

E di se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë. Ai jetoi dhe ai jeton. Ai vdiq dhe e mori trupin përsëri të na mundësoi ringallje dhe shpëtim të përjetshëm. E bëri atë sepse Ai na do. 

Perëndia është Ati Ynë Qiellor. Ai ka përgatitur një udhë për ne, një shteg të ngusht dhe të ngushtuar. Neve na ka dhënë shkrime prej një natyre të shenjtë që ne mund të mësojmë ta kalojmë këtë humnerë që quajmë jetë. Na ka dhënë udhëzues dhe paralajmëtarë të cilët janë profetët e shenjtë.

Ungilli i Krishtit ka qënë i njohur përgjatë të gjitha epokave dhe periudhëve. Profetët që nga koha e Adamit kanë deshmuar të njetën ungjill që predikoi Jozef Smithi. E di se Jozef Smithi është një profet i Perëndisë dhe se ai hapi periudhën e plotësimit të kohrave. Që ai ishte qe personi ta rivendoste të vërtetën dhe autoritetin.

Ne mund t'i degjojmë fjalet e Perëndisë sot kur i degjojmë mësimet dhe bisedat e apostujve e të profetëve të ditës sonë. E di se Tomas S. Monson është profet, shikues, dhe zbulues për ne sot. Ne mund të marrim një njohuri të gjërave të thëna dhe të shkruara nga një dëshmi e Frymës së Shenjtë. Një dëshmi e tillë vetëm merret me qëllim të vërtet dhe të pastër.

Çdo dëshmi që do të marrim do të na drejtojë te Krishti, kapiteni ynë hjynor. Ai është burimi i çdo drejtësie, proi i ujërave të gjalla, dhe pika qëndrore e krijimit. Pa Atë, nuk mund të ishte dhe nuk mund të jetë lumturia e plotë dhe e vërtet. Le t'i bësojmë Atij. Le të jemi më të besnikë në zbatimin e udhërimeve që na ka thënë. U bëfshim bijë dhe bija sa më të rregullt të një Ati Qiellor dhe qofshim shembullor për vëllezërit e motrat tona në sjellje e në bindje. 

I love you greatly and thank you all from the bottom of my heart for your love, support, and prayers.

For the last time, with great love,

Elder Açësoni i Madhërishëm

P.S. There still remains an Elder Acheson who serves in France. I encourage all of you to follow and support him in his service. His letters can be read and enjoyed at racetolyon.blogspot.com